پی دی گراستيم 300 ميکرو گرم

مولکول G-CSF از اولین فراورده های پروتئینی نوترکیب ساخته شده در این شرکت است که با استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک و کشت سلولی Ecoli حاوی ژن تولیدکننده فیلگراستیم تولید میگردد.

این دارو از نظر کیفیت دارویی و ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی مورد تایید آزمایشگاه کنترل دارو و غذا وزارت بهداشت و درمان ایران و هم چنین مرکز بین المللی تحقیقات مهندسی ژنتیک و بیولوژی در ایتالیا قرار گرفته است.

مصارف درمانی
PDgrastim در افرادیکه به خاطر شیمی درمانی دچار نوتروپنی تب دار شده اند از مهمترین داروها برای اصلاح نوتروپنی است. کاهش مدت نوتروپنی مستقل از سن، جنس، نوع بیماری و نوع درمان است. همچنین در بیماران High risk برای پیشگیری از نوتروپنی تبدار از این دارو استفاده میشود مانند:
پنومونی
شوک سپتیک
عفونت قارچی
تب به مدت 15 روز
Multiorgan failure

مطالعات بالینی:
* مقایسه اثربخشی و عوارض Neupogenو PDgrastim متعاقب انجام شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان

روش مطالعه:
در بیماران مبتلا به سرطان که دو گروه 30 تایی بودند، چهار روز PDgrastim و چهار روز Neupogen تزریق شد و میزان نوتروفیلها، گلوبولهای سفید و پلاکتها در روز پانزدهم درمان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین موارد بروز تب و یا بستری به دلیل تب و نوتروپنی در طی این دوره تعیین و در فرمهای اطلاعاتی ثبت گردید.

نتیجه:
میانگین تعداد گلوبولهای سفید، درصد نوتروفیلها، تعداد مطلق آنها، میزان بروز نوتروپنی(نوتروفیل کمتر از 500 در میلیمتر مکعب)، متوسط تعداد پلاکتها و همچنین میانگین تعداد روزهای بستری بخاطر تب و نوتروپنی در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.عوارض دارویی در هر دو گروه خفیف و مشابه بود.

http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/2396.pdf

* مقایسه کارآیی و عوارض جانبی فیلگرستیم با PDgrastim در پیشگیری از نوتروپنی در بیماران نوروبلاستوم تحت شیمی درمانی

 روش مطالعه:
در 8 بیمار با میانگین سنی 5/2 سال در مجوع 44 سیکل(شیمی درمانی+ فاکتور محرک کلونی گرانولوسیتی) انجام شد که در 22 سیکل آن از PDgrastim و 22 سیکل از Filgrastim استفاده شد. شیمی درمانی شامل: انکووین، پلاتینیوم، اتوپوزاید و سیکلوفسفامید به صورت دوره های 5 روزه تجویز شد و از روز 6 تا 9 PDgrastim ویا Filgrastim با دوز
روزانه 10 میکروگرم به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن زیر جلدی تزریق شد. فواصل شیمی درمانی 28 روز یکبار بود که برای 12 دوره تکرار شد. شمارش سلولهای خون محیطی در روزهای 1،6، 9 و 13 درمان و سپس هفته ای دو بار تا رسیدن تعداد نوتروفیلها به بالای 1000 انجام گردید.

نتیجه:
میانگین زمان نوتروپنیک بودن در Filgrastim 6.4 ±4.68 روز و در PDgrastim 6.5 ±5.09 روز بود. بین بروز، شدت و طول مدت نوتروپنیک بودن بیماران دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

http://journals.tums.ac.ir/upload_files/pdf/2586.pdf

محصولات ما

این مجموعه، در یکی از مهمترین گامهای خود، مبادرت به اخذ نمایندگی انحصاری صادرات محصولات تولیدی شرکت پویش دارو نموده است.
با امید به آنکه بتوانیم در آستانه هزاره جدید، در ریشه کن نمودن و درمان انواع بیماریهای بشری و ارتقا بهداشت جهانی نقش موثر و پایداری را ایفا نماییم.

پی دی گراستيم 300 ميکرو گرم

مولکول G-CSF از اولین فراورده های پروتئی...

ادامه

ميکرولين

Microrelin 3.75 mg ( Triptorelin S.R.) Microrelin : is used in the man...

ادامه

پگافرون

پگافرون ® نوع طولاني اثر ملكول اينترفر...

ادامه

پی دی فرون – بی

مطالعات بالینی: مطالعه اثر بخشی و ایمن...

ادامه

پی دی پويتين

کم خونی یکی از مشکلات بسیار شایع در مبت...

ادامه