تحقيق و توسعه

Clinical-trials

چگونگی توسعه داروهای نوترکیب

- تشخيص دقيق ژن ( كه يك سري آمينو اسيد در مولكولهاي DNA هستند )
- سنتز توالي آمينو اسيدها انتخاب DNA در نوعي باكتري ( مانند E.Coli) يا سلوهاي پستانداران ( همانند سلوهاي
تخمدان همستر چيني )
- قرار دادن توالي ژنها براي مولكول مورد نظر ( مانند اينترفرون آلفا- GCSF و اريتروپوئيتين )
- رشد سلولها به طوريكه آنها مولكول دلخواه را توليد نمايند
- خارج كردن مولكول دلخواه از محتوي آن با طي يكسري مراحل تلخيصي پيچيده
- فرمولاسيون دارويي
- فرآوري و كنترل كيفيت و تضمين كيفيت نهايي
- ارزيابي كلينيكي

کیفیت

كنترل كيفيت و تضمين كيفيت فعاليتهاي ما از زمان تهيه مواد خام تا محصول نهايي مورد استفاده مصرف كننده نهايي، براي بدست آوردن نتايج دلخواه، به صورت مداوم انجام مي گيرد.

بخش تضمين كيفيت داروسازي پويش دارو مسئوليت ارائه اسناد و مدارك و معتبر سازي را به عهده دارد. بازرسي٬ رسيدگي٬ آزاد سازي بچها٬ نظارت و انجام وظايف مربوط به آخرين دستور العملهاي WHO از جمله اين وظايف است.

گروه كنترل كيفيت پويش دارو مجهز به تمامي معرفها و تجهيزات براي انجام آزمايشهاي كامل كنترل كيفيت محصولات خود مي باشد و در اين زمينه با بهترين متخصصين اين رشته از جمله ICGEB در Trieste ايتاليا٬ آزمايشگاه Primm كه
در ميلان ايتالياست و انستيتوي ملي استانداردهاي بيولوژيك و كنترل ( NIBSC ) در
لندن انگليس همكاري داريم.

آزمایشهای بالینی و ارزیابی ها

يكي از عوامل اساسي در توليد پروتئينهاي نو تركيب٬ به عنوان ماده موثر داروها٬ بي ضرري و ارزيابي كلينيكي آنهاست. در پويش دارو ما بخش عمده اي از بودجه خود را براي مطالعات چند مركزي صرف مي كنيم. بسياري از بيمارستانهاي دانشگاهي٬ مراكز خصوصي و متخصصين مهم در اين زمينه با پويش دارو همكاري مي كنند از جمله:

- انجمن نفرولوژي ايران
- انجمن گوارش و كبد ايران
- دانشگاه علوم پزشكي تهران
- مركز تحقيقات گوارش٬ بيمارستان شريعتي
- مركز تحقيقات بيماريهاي گوارش و كبدي بيمارستان امام خميني
- مركز تحقيقات خون و انكولوژي بيمارستان امام خميني
- مركز هپاتيت تهران
- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
- مركز تحقيقات نفرولوژي٬ بيمارستان شهيد مدرس
- مركز تحقيقات بيماريهاي كليوي٬ بيمارستان شهيد لبافي نژاد
- دانشگاه علوم پزشكي شيراز
- مركز تحقيقات پيوند مغز استخوان
- مركز تحقيقات گوارش و كبد بيمارستان نمازي شيراز
- دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
- مركز تحقيقات كبد و گوارش كرمانشاه
- دانشگاه علوم پزشكي مشهد
- مركز تحقيقات نفرولوژي٬ بيمارستان امام رضا مشهد