بيوتکنولوژی

BioTechnology

تکنولوژی

تکنولوژی شرکت پویش دارو انحصارا از مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (ICGEB ) ایتالیا بدست آمده است تا پروتئيین های درمانی نو ترکیب با پایه DNA ٬ هورمونهاي داخلي و لوكوترين هايي كه عملكردهاي ضروري بدن را انجام مي دهند٬ بسازد. توليد اين داروهاي حيات بخش در صنايع دارويي٬ به سرعت در حال توسعه اند.

تكنولوژي نو تركيبي DNA٬ بالاترين سطح بيوتكنولوژي را بكار مي گيرد كه در آن، ژنهاي انساني براي ساختن هورمونهاي حياتي و ساير پروتئينهاي بدن، در باكتري يا ساير سلولها مانند مخمر و يا سلولهاي پستانداران قرار داده مي شوند تا ساختار ژنتيكي آنها اصلاح گردد. در عوض٬ اين سلولهاي اصلاح شده ژنتيكي٬ شروع به توليد كپي هايي كاملا شبيه به همان پروشيهاي انساني خود مي كنند.

توليد سلولهاي اصلاح شده ژنتيكي٬ نياز به همكاري تكنيكهاي متعدد بيو شيمي ٬ مهندسي و شيمي دارد تا اصلاح دلخواه ژنتيكي بدست آيد. شركت پويش دارو اولين شركت از ايران است كه اين باكتريهاي اصلاح شده ژنتيكي و سلولها را براي توليد پروتئينهاي پايه درونزا استفاده مي كند.

بیوتکنولوژی

در واقع٬ ما به دنبال توليد زيست داروهايي هستيم كه به عنوان مهترين خطوط توليد شناخته شده براي سلامتي بشر هستند. هدف ما توليد داروهاي بيوتكنولوژي با رعايت كامل اصول و قوانين cGMP است.

محصولات ما در فضاهايي با رعايت كامل استانداردها توليد ميگردند. تمامي مواد مورد استفاده٬ طراحي محيط٬ تجهيزات و ساير موارد روند توليد، همه كيفيتهاي ضوابط ساخت داروهاي بيوتكنولوژي را رعايت مي كند.

همكاري ما با بخش بيوتكنولوژي دانشكده علوم پزشكي تهران ( TUMS ) و مركز بين المللي بيوتكنولو‍ژي و مهندسي ژنتيك( (ICGEB در Trieste ايتاليا يك فرصت استثنايي براي تحقيق و توسعه بسياري از داروها به وجود آورده است.